" صبح دم "


صبح دم


خواننده : بابك رادمنش

آهنگ : درويش خان

شعر: حاجب